Priorita 4: Lidé

Specifický cíl: Posílit dostupnost a kvalitu základních a mateřských škol

Specifický cíl: Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb i kapacity zařízení sociálních služeb, se zohledněním přirozené spádovosti obcí

Specifický cíl: Vytvořit síť sociálního bydlení

Specifický cíl: Omezit problémy sociálně vyloučených lokalit a podpořit začleňování sociálně vyloučených osob

Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro činnost neziskových organizace

Specifický cíl: Posílit aktivního trávení volného času (pořádání akcí, fungování zájmových organizací, budování a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení)

Specifický cíl: Zvýšení dostupnosti terénních služeb

Operační cíl: Zajistit vhodné podmínky pro rozvoj spolkové činnosti

Opatření: Rozvoj společenského života

Aktivity:

 • Grantové systémy obcí malého rozsahu určené na podporu rozvoje spolkové činnosti v zájmovém území
 • Rekonstrukce kulturních, společenských a sportovních zařízení, vybavení kulturních, společenských a sportovních zařízení a kluboven.
 • Pořádání a propagace kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Pořizování zázemí pro pořádání kulturních, společenských a kulturních akcí regionálního charakteru.
 • Pořízení vybavení pro kulturní spolky (kroje apod.)
 • Poradenství a pomoc při zakládání spolků.
 • Setkávání spolků a výměny zkušeností.
 • Činnost mateřských center.
 • Využívání škol pro mimoškolní aktivity všech občanů.
 • Dokumentace místní kultury a pamětníků.
 • Kurzy lidových zvyků, řemesel a umění.
 • Burza partnerství, prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí.
 • Podpora rozšíření nabídky knih v obecních knihovnách.
 • Spolupráce knihoven v regionu na výměně knih.
 • Bezbariérová přístupnost veřejných budov.

Operační cíl: Zvýšení lokálního patriotismu v regionu

Opatření: Rozvoj vztahu k regionu

Aktivity:

 • Tvorba regionálních učebnic a školních pomůcek
 • Zapojování dětí a mládeže do celoživotního vzdělávání dospělých
 • Zapojování místních lektorů do celoživotního vzdělávání dospělých
 • Další vzdělávání pro dospělé a seniory (internet pro seniory, videokavárna, vzdělávání třetího věku apod.).

Operační cíl: Zvýšit dosažitelnosti zdravotní péče a uplatnění zdravého životního stylu v životě obyvatel

Opatření: Rozvoj péče o zdraví a kvalitu života

Aktivity:

 • Osvěta zaměřená na zdravý životní styl
 • Opatření zaměřená na zvýšení dosažitelnosti zdravotní péče i v malých sídlech

Operační cíl: Zvýšení kvalitativní a kvantitativní úrovně aktivit směřující ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže

Opatření: Rozvoj aktivit pro děti a mládež

Aktivity:

 • Vyhledávání, motivace a vzdělávání instruktorů, vedoucích mládeže, animátorů atd.
 • Aktivní vyhledávání talentů (soutěže, výstavy, olympiády apod.)
 • Krátkodobé kurzy pro děti zaměřené na rozvoj manuální gramotnosti a dalších nezbytných dovedností a znalostí (4 týdny, víkend)

Operační cíl: Zajistit vhodné podmínky pro provozování sportovních a rekreačních aktivit

Opatření: Sportovní a rekreační aktivity

Aktivity:

 • Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových malých venkovských sportovišť
 • Podpora vzniku vícegeneračních sportovišť (pro různé věkové skupiny dětí, mládeže a dospělých)
 • Podpora vzniku nových a obnova inventáře stávajících půjčoven sportovního vybavení
 • Venkovní areály (venkovní posezení, venkovní kulinářské zázemí, parkety, jeviště…)
 • Příprava a realizace kvalitních kulturních a sportovních akcí
 • Vyhledávání kvalitních trenérů, animátorů trávení volného času

Operační cíl: Vytvořit podmínky pro rozšíření kapacit mateřských školek a dalších forem předškolní výchovy

Opatření: Rozvoj předškolní výchovy

Aktivity:

 • Stavební úpravy stávajících budov ZŠ pro potřeby MŠ, rekonstrukce budov MŠ
 • Podpora vzniku alternativních možností (lesní školky, dětské skupiny) přípravy dětí pro úspěšné zapojení do školního vzdělávání
 • Rodičovská centra
 • Podpora dobrovolnických činností zaměřených na kvalitní trávení volného času předškoláků

Operační cíl: Zlepšení sladění pracovního a rodinného života

Opatření: Rozvoj rodinného života

Aktivity

 • Prodloužení provozní doby mateřských škol
 • Přizpůsobení provozní doby školních družin pracovní době rodičů
 • Podpora vzniku dětských skupin
 • Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
 • Otevřenost škol a jejich využívání pro mimoškolní aktivity
 • Budování dětských hřišť a míst pro setkávání rodin
 • Podpora společných aktivit pro zapojování a spolupráci rodičů a dětí
 • Příprava a realizace táborů pro rodiče s dětmi

Operační cíl: Zvýšit zapojení sociálně znevýhodněných do aktivního života

Opatření: Sociálně znevýhodnění jako součást každodenního života region

Aktivity:

 • Rozšíření sítě i provozní doby terénních sociálních služeb
 • Rekonstrukce nebo nová výstavba zařízení poskytujících sociální služby (krizová centra, mateřská centra, nouzové byty, stacionáře, domy s pečovatelskou službou, zařízení pro handicapované, pořízení vybavení pro tyto zařízení nebo služby.
 • Aktivity, umožňující rovný přístup sociálně znevýhodněným osobám a jejich zapojení do běžného života (bezbariérové přístupy, sociální koordinátoři apod.).
 • Zvýšení informovanosti, osvěty a prevence v sociální problematice.

Operační cíl: Podporovat aktivity zaměřené na zvýšení kvality života seniorů

Opatření: Rozvoj péče o seniory

Aktivity:

 • Aktivní setkávání seniorů (osvěta, vzdělávání)
 • Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu
 • Budování prostor pro setkávání seniorů

Operační cíl: Zlepšení kvality aktivit směřující k posilování sociálních vazeb v území

Opatření: Rozvoj sociálně soudržného regionu

Aktivity:

 • Akce zaměřené na podporu společných aktivit dětí a mladých lidí se seniory
 • Výstavy a další akce zaměřené na podporu rozvoje manuální gramotnosti a využití místních zdrojů
 • Akce spolků zaměřené na pořádání kulturních a společenských akcí zaměřených na širokou veřejnost
 • Kurzy bezprostředně spojené s problematikou a tématy života na venkově

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.