Rozvojový potenciál

 • Negativními faktory rozvoje jsou: limity pro umisťování provozů, vlastnické vztahy, špatný stav silnic III. třídy, současná úroveň vzdělanosti včetně jazykových kompetencí omezuje konkurenceschopnost pracovních sil, nedostatečná komunikace a spolupráce, chybí dotační servis, slabé zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů.
 • Uvedené faktory mohou negativně ovlivnit dosahování strategických cílů a snižují absorpční kapacitu území pro čerpání dotací v rámci SCLLD. S výjimkou zákonných limitů je proto nutné hledat nástroje k jejich odstranění nebo alespoň ke snížení jejich negativního vlivu. Jen část těchto limitů je přitom možné ovlivnit z místní a subregionální úrovně (obce, MAS), protože příslušné místní subjekty nedisponují potřebnými nástroji a kompetencemi.
 • Zmapované zdroje a výzvy v území znamenají potenciál pro ekonomický rozvoj, s důrazem na inovativní řešení a vzdělávání a na vývoj produktů s vyšší přidanou hodnotou, rozvoj místního sociálního kapitálu, komunit, dobrovolnictví, péči o hodnoty kulturního a historického dědictví, péči o území, ochranu hodnot přírodního dědictví. Předpokladem úspěšného naplňování tohoto potenciálu je spolupráce uvnitř území (svazek obcí, mezisektorová spolupráce, spolky, podnikatelé) i s dalšími lokalitami na národní i mezinárodní úrovni.

 

Hlavní zjištěné přednosti a problémy

Z provedených analýz vyplývá několik podstatných závěrů. Předně je možné obecně přijmout, že přednostmi MASMK jsou tyto oblasti:

 • geografická poloha a dopravní dostupnost vč. veřejné dopravy,
 • pozitivní vnější tvář,
 • příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, kvalifikace atd.,
 • kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociální služby,
 • stabilní sociokulturní prostředí,
 • čisté prostředí a atraktivní krajina.

 

 

Rovněž je možné konstatovat, že hlavními problémovými místy jsou:

 • nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál pro některá odvětví (např. cestovní ruch)
 • infrastrukturní deficity
 • potenciální nedostatek zdrojů pitné vody.

 

Doporučení pro přípravu návrhové části:

Koncentrace na témata rozhodující pro konkurenceschopnost (inovace, rozvoj lidských zdrojů apod.) a na témata, kde dosavadní zkušenosti z realizace ISÚ ukazují na silné problémy (podpora podnikání a investic, cestovní ruch aj.)

Pro návrhovou část vyplývají ze závěrů dílčích analýz následující témata, která by se měla stát kostrou návrhové části strategie vč. adekvátního zajištění návrhu opatření a jejich projednání v odborných pracovních skupinách:

 • ekonomika, inovace (ve smyslu využití inovačních kapacit a pro rozvoj podnikání, posílení schopnosti subjektů absorbovat nové poznatky a zvýšení jejich inovačního potenciálu, byť třeba ve „venkovských“ odvětvích)
 • infrastruktura (ve smyslu nové služby využívající současnou infrastrukturu…)
 • vzdělávání a lidské zdroje (ve smyslu zajištění potřebné infrastruktury a zázemí i pro kvalifikované pracovníky správu při současném zajištění standardu celoživotního, tj. komplexního, dlouhodobého vzdělávání, neformálního vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb pro široké skupiny obyvatel)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.