Obyvatelstvo

 • Mírně rostoucí trend populace území, který přibližně odpovídá celkovému růstu venkovské populace v České republice.
 • Hustota zalidnění na území MASMK dlouhodobě stoupá, má však svá územní specifika.
 • Pozitivní rozložení věkové struktury převládajícího produktivního obyvatelstva, indikující potenciál dalšího rozvoje území z hlediska přirozeného přírůstku.
 • Stejně jako v celé České republice dochází v území k procesu demografického stárnutí populace – predikován je nárůst počtu obyvatel ve věkové skupině 65 let a více z 16,3 % v roce 2010 na 21,7 % obyvatel v roce 2030 a mírný nárůst podílu dětské složky z 13,7 % na 14,8 %.
 • Region disponuje příznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, vyznačující se prohlubováním vzdělávání v rovině vysokých škol, středních škol s maturitou a vyššího odborného vzdělávání – vysokoškolsky vzdělaní lidé představují na území MASMK 13 % populace starší 15 let. ¨
 • Vybavenost základními školami se liší v závislosti na územním rozložení obcí. Velmi dobře vybaven je v této souvislosti mikroregion Časnýř (všechny obce vyjma Řícmanic) a mikroregion Moravský kras (vliv okresního města, jež nabízí 5 velice dobře vybavených základních škol). Protivanovsko i Drahansko disponuje třemi základními školami a na Černohorsku je možné navštěvovat jednu ze dvou základních škol.
 • Pozvolný, ale setrvalý nárůst počtu obyvatel v mikroregionu Časnýř a v obcích ležících na železniční trati
  Brno – Česká Třebová či v blízkosti komunikace E43, spojující Svitavy s Brnem, naopak klesající trend vývoje počtu obyvatel ve strukturálně postižených obcích (Adamov) či obcích ležících v blízkosti bývalého vojenského újezdu Březina.
 • Nejvíce obyvatel na kilometr čtvereční bydlí v Adamově, Blansku, Rájci-Jestřebí, Ráječku a obecně větších sídlech, jež jsou charakteristické sídelními strukturami typu řadových a panelových domů. V menších obcích obecně převládá venkovský charakter osídlení s převahou rodinných domů. Konkrétně se nízkou hustotou zalidnění vyznačují obce Buková, Niva, Hostěnice, Holštejn, Ježkovice a Otinoves, ležící na severovýchodním okraji regionu MAS, které mají vysoký podíl lesů a zemědělské půdy.
 • Podíl osob starších 15 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním se projevuje zejména ve větších obcích, souvislost má však také již zmíněná dobrá dopravní dostupnost. Oblasti hůře dopravně obslužné zpravidla indikují nízký podíl vysokoškoláků a vysoký podíl občanů bez vzdělání nebo s dokončeným základním vzděláním (Petrovice, Němčice, východní část území). Na území nejsou dětské jesle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.