Podnikání, výroba, zaměstnanost

 • Přetrvávající neuspokojená poptávka po drobných řemeslnících a producentech.
 • Míra nezaměstnanosti na území MASMK podle údajů z roku 2011 vykazuje průměrně hodnoty nižší, než je střední hodnota této charakteristiky v rámci Jihomoravského kraje, v porovnání s celorepublikovým průměrem však můžeme hovořit o vyšších hodnotách.
 • nízká finalizace produktů zemědělské výroby
 • nedořešené vlastnické vztahy
 • existence zpracovatelských produktů
 • zpracovny zemědělských produktů
 • snížení stavů hospodářských zvířat, likvidace chovů
 • chybí kvalifikovaná pracovní síla
 • roztříštěné vlastnické vztahy a nedostatek disponibilních finančních prostředků
 • členitý a výše položený georeliéf Drahanské vrchoviny, méně příznivé přírodní podmínky
 • nepříznivé přírodní podmínky pro intenzivní zemědělství
 • nedostatečná obnova přírodních rybníků
 • nízká kupní síla podniků pro nákup zemědělské půdy, na které hospodaří
 • špatný ekonomický stav v zemědělských podnicích
 • úpadek tradiční zemědělské činnosti a tím i zvyšování nezaměstnanosti, nepěstuje se zelenina, ovoce aj.
 • nutnost provedení komplexních pozemkových úprav
 • diverzifikace plodin vlivem přírodních podmínek
 • nedostatečně rozmanité zemědělství a nezemědělská činnost v krajině
 • zastaralé technické vybavení a špatný technický stav většiny hospodářských budov
 • nízká bonita zemědělské půdy (vlivem svažitosti)
 • polní komunikace ve špatném stavu
 • zánik tradičního pastevectví na svažitých a zemědělsky neatraktivních plochách
 • nedostatek zpracovatelských kapacit pro místní produkci
 • malá kupní síla obyvatel
 • nedostatečná (ve vyšších kategoriích) nabídka služeb a ubytování
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 • geomorfologie území – nemožnost budování obchvatu Blanska či ploch pro rozvoj průmyslu
 • absence kanalizační sítě v některých obcích či její nutná rekonstrukce
 • absence výraznějšího zaměstnavatele či investora, odliv zaměstnanců do Brna
 • absence lokalit pro případného investora
 • chybí pracovníci pro práci s mládeží
 • absence bankomatů či bezkontaktních plateb
 • meziroční pokles počtu aktivních podniků se zaměstnanci
 • absence výrobní činnosti, pouze služby, maloobchod a opravárenství
 • nízký počet podnikatelů – řemeslníků
 • nutnost vyjížďky (špatná ekonomická situace) za prací a službami
 • zvýšení dopravní zátěže další výstavbou
 • jednostranná dopravní zátěž (vazba na Brno)
 • nedostatečná síť obchodů (blízkost zázemí Brna znemožňuje rozvoj)
 • špatná kvalita místních komunikací
 • slabá ekonomická základna obcí v zázemí města Brna
 • podnikatelské aktivity založené na převážně malých subjektech a podnikatelích – fyz. osobách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.