Vybavenost obcí, služby

 • Rychlejší tempo poptávky po mateřských školách, než je kapacita těchto zařízení na území MASMK.
 • Struktura absolventů středních škol neodpovídá struktuře potřeb místních firem.
 • Problémem území je absence zařízení pro zdravotně postižené osoby. Tento jev je v rámci komunitního plánování řešen alespoň postupným odstraňování bariér, snahou o uplatnění na trhu práce a databází o nabídce kompenzačních pomůcek a možnosti vypůjčení
 • Najít vhodného a seriózního nájemce obecních obchodů a hospod v malých sídlech
 • Dostupnost vybavenosti (odlehlejší místa obce, staří a nepohybliví lidé atd.)
 • Nízká informovanost – mnoho obyvatel neví, co může chtít a za jakých podmínek a na koho se obrátit buď přímo o poskytnutí dané služby, nebo o informace o nabídce a podrobnostech.
 • nepřítomnost bankomatů v menších obcích
 • nízká úroveň terciárního sektoru především v malých obcích
 • chybí kvalitní specializované obchody
 • nedostatečná vybavenost v oblasti poštovních služeb
 • zhoršující se nabídka základního sortimentu v některých obcích
 • slabší vybavenost obecních knihoven
 • nedostatek ubytovacích kapacit a restauračních zařízení
 • nedostatečná obchodní síť
 • chybí základní služby a řemesla ve formě drobného podnikání
 • nedostatečné služby pro turisty (campy, ubytování, půjčovny sportovních potřeb, stravovací zařízení)
 • nedostatek služeb poskytovaných kulturními zařízeními v menších obcích
 • vybavenost kulturních, sportovních a společenských zařízení je zastaralá
 • nedostatek sociálních zařízení pro marginalizované skupiny obyvatelstva (seniory, zdravotně postižené apod.)
 • slabá dostupnost sociálních služeb v malých obcích
 • nedostatek bytů a možností sociálního bydlení v celé oblasti
 • nedostatek praktických lékařů, specialistů v oboru psychiatrie, neurologie a stomatologie
 • nedostupnost některých lékařů specialistů v malých obcích
 • absence bezbariérových přístupů ve stávajících budovách občanské vybavenosti
 • absence služeb pro osoby s psychiatrickým nemocněním
 • absence nízkoprahových pobytových služeb pro nepřizpůsobivé občany seniorského věku
 • absence zázemí pro střediska osobní hygieny v odlehlých obcích (mikroregion Protivanovsko a Drahanská vrchovina)
 • nedostatek zázemí pro terénní sociální a zdravotní služby (pečovatelská služba, osobní asistence, ošetřovatelská služba) – mikroregion
 • místní a časová dostupnost některých typů sociálních služeb v obcích (vyjma ORP Blansko)
 • nedostatečná kapacita a infrastruktura zdravotnických a sociálních zařízení v obcích, je třeba vzájemná spolupráce a výpomoc mezi obcemi
 • podfinancování určitých typů služeb
 • neefektivní využívání příspěvků na péči ze strany uživatelů
 • společenské odloučení klientů pobytových služeb
 • nízké finanční ohodnocení a tím snižující se motivace zaměstnanců v oboru sociálních služeb, s rostoucím počtem klientů úměrně rostoucí zatížení zaměstnanců
 • administrativní zátěž pro poskytovatele služeb
 • absence pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, obecně problematická oblast bezbariérových přístupů a bydlení
 • menší pracovní příležitosti a obecně potenciální neuplatnění se na trhu práce pro matky po mateřské dovolené a matky zdravotně postižených dětí
 • obtížný návrat na trh práce pro osoby, které doma pečovaly o svého rodinného příslušníka
 • provázanost zdravotních, sociálních a edukačních služeb
 • nedostatečná lékařská péče pro osoby trpící závislostí či psychickými poruchami
 • nákladnost aktualizace informačních materiálů a prospektů
 • absence aktivizačních služeb pro seniory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.