Priorita 2: Ekonomika a zaměstnanost

Specifický cíl: Vytvořit nová pracovní místa

Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů

Specifický cíl: Zvýšit využití stávajících ploch pro podnikání a vymezit a připravit nové plochy pro podnikání

Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost a využívání inovací a nových technologií u podnikatelských subjektů v regionu

Specifický cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti podniků v odvětví zemědělství

Specifický cíl: Zvýšit úroveň spolupráce mezi podniky v regionu

Operační cíl: Zvýšit úroveň kvalitativní a kvantitativní úroveň výroby v podnicích

Opatření: Rozvoj mikropodniků, malých a středních podniků.

Aktivity:

 • Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků (výstavba, rekonstrukce a vybavení výroben a provozoven služeb).
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení řemeslných výroben a provozoven služeb.
 • Vzdělávacích aktivity v nových směrech podnikání na venkově nebo ve využití původních, tradičních nebo historických technik a technologií v podnikání.
 • Podpora zakládání a provozu chráněných dílen a sociálních podniků.
 • Podpora modernizace a inovací v rostlinné a v živočišné výrobě (investice do hmotného majetku).
 • Podpora vytváření absolventských praxí a míst v návaznosti na absolvování škol.

Operační cíl: Zvýšit diverzifikaci činností zemědělských subjektů

Opatření: Diverzifikace zemědělské činnosti

Aktivity:

 • Nákup strojního vybavení pro diverzifikaci činností zemědělských subjektů.
 • Nová výstavba nebo rekonstrukce budov pro diverzifikaci činnosti zemědělských subjektů.
 • Rozvoj agroturistiky (modernizace nebo nová výstavba objektů, pořízení vybavení).

Operační cíl: Zlepšit marketing a prodej regionálních produktů Moravského krasu

Opatření: Podpora regionálních produktů, výrobků a služeb Moravského krasu

Aktivity:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení výroben a podpora zpracování místních produktů.
 • Zřizování a vybavení prodejen místních produktů a místních výrobků.
 • Propagace, inzerce a reklama místních produktů, výrobců a služeb na regionální úrovni včetně účasti na prezentačních akcích a jejich pořádání (výstavy, ochutnávky, semináře).
 • Zřizování a vybavení drobných zpracoven produktů (pálenice, moštárny, sušárny ovoce, sušárny hub, výrobny povidel, džemů apod.).
 • Vzdělávání v oblasti místní produkce, marketingu zpracování produkce a sítě, předávání znalostí a zkušeností v odvětví.
 • Podpora síťování klíčových aktérů a budování povědomí o místních a regionálních produktech
 • Otevřené dny na farmách, exkurze na farmy, prodej místních produktů poblíž komunikací a turistických tras, budování ukázkových ,,showroom‘‘, mobilní prodejny.
 • Kurzy vaření, akce s gastronomickou tématikou
 • Podpora zpracování a prodeje lesních plodů a hub
 • Prodej ze dvora, jarmarky a trhy
 • Podnikové prodejny, regionální prodejní řetězce a tržnice
 • Podpora regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb
 • Prezentace nabídky výrobků a služeb ze zájmového území na regionálních, národních a mezinárodních veletrzích a výstavách

Operační cíl: Zvýšit podíl zpracování dřevní hmoty v regionu

Opatření: Lesnické provozovny a technika

Aktivity:

 • Investice do lesnické techniky
 • Investice do dřevozpracujících podniků
 • Rozvoj zpracování a distribuce v místě vytěženého dřeva
 • Hmotné a marketingové investice k využití odpadního dřeva po těžbě k energetickému využití

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.