Obyvatelstvo – vývoj osídlení, věková struktura, vzdělanostní struktura

 • Stejně jako v celé České republice dochází v území k procesu demografického stárnutí populace – predikován je nárůst počtu obyvatel ve věkové skupině 65 let a více z 16,3 % v roce 2010 na 21,7 % obyvatel v roce 2030 a mírný nárůst podílu dětské složky z 13,7 % na 14,8 %.
 • Oblasti hůře dopravně obslužné zpravidla indikují nízký podíl vysokoškoláků a vysoký podíl občanů bez vzdělání nebo s dokončeným základním vzděláním (Petrovice, Němčice, východní část území).
 • klesající trend vývoje počtu obyvatel ve strukturálně postižených obcích (Adamov) či obcích ležících v blízkosti bývalého vojenského újezdu Březina.
 • malý podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
 • nepříznivý index stáří
 • vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání
 • očekávaný rozvoj může vyvolat značné disproporce ve veřejné vybavenosti sídel a dopravě
 • výrazně monofunkční struktura
 • sezónně nedostatečná kapacita mateřských škol vzhledem k narůstajícímu počtu malých dětí
 • absence systematického využití základních škol v době po skončení vzdělávací činnosti a mimoškolních aktivit
 • špatný technický stav některých starších školních budov
 • struktura absolventů středního vzdělání neodpovídá struktuře potřeb místních firem
 • nezájem mladé generace o učňovské obory
 • nedostatek specializovaných učitelů
 • málo měkkých vzdělávacích projektů pro dospělé
 • školní zákon
 • nižší úroveň vzdělanosti v malých obcích (často jen základní či učňovské vzdělání)
 • odliv žáků do Brna (narušení jejich vazeb vůči domovské obci)
 • nedostatek kapacity MŠ a místy i ŠD
 • absence zařízení pro děti do 3 let
 • špatný technický stav některých budov
 • absence speciálních školských úřadů (odbor školství ORP Blansko musí řešit i řadu samosprávných agend)
 • špatná dostupnost a výtěžnost grantů
 • trvalý nárůst školské administrativy
 • chybí systematičnost ve využití zázemí škol pro odpolední a mimoškolní aktivity
 • vzdělání absolventů neodpovídá potřebám zaměstnavatelů
 • nedostatečný rozvoj systému celoživotního vzdělávání
 • nezájem mladé generace o učňovské obory
 • nedostatek specializovaných učitelů
 • málo měkkých vzdělávacích projektů pro dospělé
 • nižší úroveň vzdělanosti v malých obcích (často jen základní či učňovské vzdělání)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.