Priorita 1: Přírodní a kulturní dědictví

Specifický cíl: Udržet kulturní tradice

Specifický cíl: Obnovit a zachovat kulturní a jiné památky v regionu

Specifický cíl: Posílit ekonomický význam cestovního ruchu v návaznosti na přírodní a kulturní dědictví regionu

Operační cíl: Zlepšit péči o přírodní dědictví

Opatření: Ochrana a šetrné využívání přírodního dědictví Moravského krasu

Aktivity:

 • Péče o biotopy ohrožených rostlin a živočichů (kosení a pastva).
 • Ochrana biodiverzity včetně agrobiodiverzity (záchranné transfery, ochrana a opatření k zachování mizejícího genofondu rostlin a živočichů).
 • Monitoring vzácných rostlinných a živočišných druhů, neživé přírody a mapování přírodně zajímavých lokalit.
 • Ošetřování a konzervace památných stromů a konzervace, zpřístupňování a propagace geologických lokalit.
 • Péče o krasové útvary, péče o lokality NATURA 2000, zpřístupňování a propagace.

Operační cíl: Zlepšit péči o venkovskou krajinu

Opatření: Ochrana krajiny Moravského krasu

Aktivity:

 • Obnova původních krajinotvorných prvků (zalesnění, deregulace toků, obnova meandrů, remízky, aleje, rybníky, tůně, zakládání travních porostů).
 • Obnova historických a zaniklých stezek a cest.
 • Obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, kapličky, zídky, studánky, lavičky, odpočívadla).
 • Budování suchých poldrů a dalších protipovodňových opatření.
 • Čištění a revitalizace malých vodních toků.
 • Budování, revitalizace rybníků a vodních nádrží.
 • Neproduktivní investice v lesích a opatření na podporu rekreačních funkcí lesa.
 • Obnova a podpora přirozené skladby lesů.
 • Obnova a péče o studánky a vodní prameny, významné stromy a aleje.

Operační cíl: Zlepšit péči o historické, architektonické a technické dědictví

Opatření: Ochrana historického, architektonického a technického dědictví Moravského krasu

Aktivity:

 • Záchrana, rekonstrukce a obnova, úpravy a využívání movitých i nemovitých objektů (např. nemovitých kulturních a historických památek, sakrálních staveb, hradišť, vojenských opevnění, důlních staveb a památek, technických památek, drobných památek v krajině, archeologických památek a lokalit a prvků Lesnického Slavína).

      Operační cíl: Zvýšit zapojování veřejnosti do ochrany a péče o dědictví regionu

     Opatření: Péče místních obyvatel o přírodní a kulturní dědictví Moravského krasu

Aktivity:

 • Osvětová, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany a péče o dědictví regionu.
 • Opatření k motivaci veřejnosti k primární i následné svépomocné údržbě dědictví.
 • Příprava a realizace akcí zapojujících veřejnost do obnovy, ochrany a péče o přírodní, kulturní a historické dědictví regionu (workshopy, dobrovolnické tábory – workcampy).
 • Tvorba informačních a vzdělávacích materiálů, publikací, průvodců, podpora akcí pro veřejnost, soutěží, odborných seminářů, jiných inovativních forem interpretace).
 • Studijní a výzkumné práce a další aktivity mapujících historický, kulturní a přírodní vývoj regionu (např. paměť obyvatel, vývoj krajiny, historické rešerše), kompletace, archivace a využití jejich výstupů.

Operační cíl: Zvýšit kvalitativní úroveň cestovního ruchu ve vazbě na přírodní a kulturní dědictví

Opatření: Rozvoj cestovního ruchu Moravského krasu

Aktivity:

 • Rekonstrukce, modernizace a vybavení ubytovacích (včetně tábořišť a kempů) a stravovacích zařízení a podpora rozšiřování nabídky reflektující aktuální trendy.
 • Budování, obnova a vybavení dalších zařízení poskytující služby v cestovním ruchu (rekreační sportoviště, půjčovny sportovních potřeb, úschovny).
 • Budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek (pěší, poutnické, archeologické, cyklistické, lyžařské, hippoturistické) včetně odpočívadel a další způsoby značení v terénu, které usnadní orientaci návštěvníků (značení turistických cílů, místní informační systémy).
 • Budování zážitkových turistických tras, rozvoj bodů zastavení na turistických trasách (ohniště, pícky, altánky, interaktivní pomůcky pro děti), umělecké artefakty.
 • Podpora organizování místních aktivit využitelných v cestovním ruchu (festivaly, hody, organizované pochody, srazy, naučné vycházky s průvodcem).
 • Elektronické aplikace (mobilní průvodci, virtualizace turistických panelů).
 • Vybudování míst setkávání na okrajích obce i v krajině (podpora výletišť pro místní rozvoj a jejich zpřístupnění turistické veřejnosti).
 • Podpora tvorby nových a inovativních turistických produktů (např. v návaznosti na historii bádání v krasu a příběhů badatelů, poutnické turistiky, archeoturistiky, pohádkové turistiky, Pohádkového království šneka Krasíka atd.).

Operační cíl: Zlepšit propagaci přírodního a kulturního dědictví

Opatření: Propagace Moravského krasu

Aktivity:

 • Rekonstrukce nebo nová výstavba interaktivních a inovativních muzeí, expozic a galerií.
 • Propagace turistických produktů a integrované nabídky služeb cestovního ruchu.
 • Rozvoj průvodcovských služeb (vzdělávání průvodců).
 • Rekonstrukce a vybavení informačních center.
 • Podpora vytváření mobilních informačních center.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.