Priorita 3: Infrastruktura

Specifický cíl: Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu

Specifický cíl: Zefektivnit nakládání s energiemi a odpady

Specifický cíl: Zvýšit míru čištění odpadních vod

Specifický cíl: Dobudovat, resp. modernizovat ostatní technickou infrastrukturu

Specifický cíl: Zlepšit stav dopravní infrastruktury

Operační cíl: Zvýšit podíl tříděných odpadů a zvýšit úspory energie při vytápění

Opatření: Šetrné hospodaření s energií a zpracování odpadů

Aktivity:

 • Zpracování odpadů a šetrné hospodaření s energií
 • Aktivity směřující ke kvalitnímu a účinnému třídění odpadů, odstraňování nebezpečných odpadů a likvidaci nepovolených skládek.
 • Likvidace a využívání bioodpadu (podpora komunitního a domácího kompostování).
 • Stavební či technické úpravy vedoucí k úspoře energie (zateplení budov, výměna oken, regulace topných systémů).

Operační cíl: Zvýšení podílu alternativních zdrojů energie

Opatření: Podpora využívání alternativních zdrojů energie

Aktivity:

 • Propagace využívání alternativních zdrojů energie.
 • Podpora pěstování a zpracování energetických plodin včetně pořizování strojního vybavení.
 • Budování a modernizace malých vodních elektráren.

Operační cíl: Zlepšit čistotu ovzduší v sídlech

Opatření: Prevence a investice do čistého ovzduší

Aktivity:

 • Podpora preventivních opatření vedoucích ke snižování emisí do ovzduší (osvěta spalování odpadů v domácnostech).
 • Podpora přechodu na ekologicky šetrné topné systémy (dřevo, biomasa).
 • Investice vedoucí k zabraňování úniku čpavku a metanu ze zemědělské činnosti.

Operační cíl: Zlepšit kvalitu místní dopravní infrastruktury

Opatření: Rozvoj dopravní infrastruktury

Aktivity:

 • Pořizování dopravních prostředků pro doplňkovou dopravu (zejména mikrobusy)
 • Investice do bezmotorové dopravy (trasy pro cyklistiku, koloběžky, in-line bruslení apod.)
 • Pořizování dopravních prostředků na elektrický pohon Rozvoj informačních dopravních systémů pro optimalizaci využití spojů všech druhů dopravy
 • Budování doprovodné infrastruktury (mostky, propustky, veřejné osvětlení) včetně ozeleňování v blízkosti komunikací (pásy zeleně, aleje).
 • Rekonstrukce a budování autobusových zastávek, úpravy jejich okolí včetně zeleně.
 • Rekonstrukce nových a výstavba stávajících místních komunikací

Operační cíl: Zlepšit estetický vzhled veřejných prostranství

Opatření: Rozvoj péče o vzhled obcí

Aktivity:

 • Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektu (komunitní plánování)
 • Osvěta zaměřená na zapojování laické veřejnosti (spolků a jednotlivců) do zlepšování estetického vzhledu veřejných prostranství
 • Rekonstrukce a doplnění stávajících a budování nových veřejných prostranství
 • Pořizování prostředků pro údržbu veřejných prostranství

Operační cíl: Zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele území

Opatření: Péče o vodní zdroje

Aktivity:

 • Osvěta zaměřená na problematiku ekonomiky a kvality užívání zdrojů a zařízení určených pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
 • Výstavba a rekonstrukce vodovodu.
 • Kontrola vydatnosti a kvality individuálních zdrojů pitné vody (vrty, studny).

Operační cíl: Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zajištěním důsledného čištění komunálních odpadních vod

Opatření: Péče o kvalitu vody

Aktivity:

 • Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem budování a obnovy ČOV a dalších zařízení, hledání nových přístupů, nových technologií, odborného a přijatelného řešení.
 • Výstavba nových a rekonstrukce stávajících centrálních ČOV.
 • Zlepšení technických parametrů čištění odpadních vod u stávajících centrálních ČOV (fosfáty, léčiva atd.).
 • Podpora zřizování individuálních a skupinových domovních ČOV
 • Osvěta zaměřená na zamezení znečišťování vody (z domácností a podniků)

Operační cíl: Zlepšení vztahu veřejnosti k ochraně a péči o životní prostředí

Opatření: Vzdělávání, informovanost a výchova k ochraně životního prostředí

Aktivity:

 • Propagace, vzdělávání, informační a publikační činnost v oblasti životního prostředí.
 • Osvěta hospodaření s vodou v krajině.
 • Ekologické aktivity škol (školní zahrady).
 • Dobrovolnické aktivity se zaměřením na životní prostředí (výsadba stromů, likvidace nepovolených skládek, revitalizace vodních toků apod.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.