Životní prostředí

 • Největší množstevní zastoupení odpadů je na území MASMK představováno odpady komunálními včetně složek z odděleného sběru a stavebními a demoličními odpady. Rostoucí trend je pozorován především u komunálního odpadu, vyplývající s rostoucí životní úrovně obyvatelstva a s tím související celkové spotřeby domácností. Vysoké množství odpadů z tepelných procesů je způsobeno přítomností významného podílu průmyslových podniků na území ORP Blansko.
 • V otázce zdrojů energie je území působnosti MASMK stále výrazně dovozové. Existuje zde přitom výrazný potenciál pro další rozvoj větrné energetiky, ten by však měl být podmíněn důkladným zvážením jejího vlivu na krajinný ráz.
 • V některých lokalitách na území MASMK dochází k erozi půdy, jejíž příčinou je užití nevhodné techniky a postupů při obhospodařování zemědělské půdy či skladba pěstovaných plodin.
 • Topeniště na tuhá paliva jsou potenciálním – a mnohdy i skutečným- zdrojem znečištění ovzduší.
 • Povinné zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), problém s levným a kvalitním zpracováním PENB.
 • Nedostatečné třídění odpadů
 • Vysoký podíl nefunkčních prvků ÚSES a příliš pomalé zlepšování jejich stavu (funkčnosti)
 • Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu/kraje/obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro ÚSES a pro další krajinotvorná opatření.
 • Dřeviny mimo les – v krajině a sídlech
 • Problematické náletové zarůstání některých zemědělských pozemků.
 • nedostatky v odvádění a likvidaci odpadních vod
 • nedostatečné zásobování pitnou vodou v některých obcích
 • snížená ekologická stabilita v důsledku velkých bloků orné půdy, odlesňování a regulace vodních toků v minulosti
 • nedostatečná motivace a osvěta ke třídění odpadů
 • existence černých skládek
 • nedostatek zdrojů (pitné) vody
 • málo vodních nádrží
 • upravené části vodních toků
 • výrazně omezená využitelnost území CHKO Moravský Kras a maloplošných zvláště chráněných území pro hospodářský rozvoj
 • nejednoznačné stanovené zásady rozvoje obcí v III. zóně CHKO
 • lesy zvláštního určení s omezeným hospodařením

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.